Skip to main content

Cwcis

enwaulleoeddhanesyddol.cbhc.gov.uk yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif. Nid ydym yn cadw unrhyw fanylion personol amdanoch ar ein gwefan ond fe ddefnyddiwn Google Analytics i edrych ar ystadegau cyfanredol i allu deall yn well sut mae ymwelwyr â'n gwefan yn ei defnyddio.

Am ragor o wybodaeth, ewch i Hysbysiad Preifatrwydd y Comisiwn Brenhinol, a'r Polisi Diogelu Data.

Gwasanaeth ystadegau gwe a ddarperir gan Google yw Google Analytics. Pan ymwelwch chi â'n gwefan, mae sgript fach yn gweithredu yn y cefndir i adalw gwybodaeth gryno am eich defnydd ohoni. Caiff y wybodaeth honno’i storio gan Google i'w chasglu ynghyd mewn adroddiadau cyfanredol. Yna gall ein staff holi'r data hynny i gael metrigau defnyddiol ar draws yr holl ymweliadau, megis yr amser a dreuliwyd ar y wefan, y math o borwr, y tudalennau mwyaf poblogaidd ac ati.

Ffeiliau testun bach yw Cwcis ac maent yn bod yn eich cyfrifiadur i helpu gwefannau i'ch adnabod chi fel ymwelydd unigol. Maent yn ein helpu i ddarparu'r profiad gorau posibl i chi. 

Mae logiau gwefan yn safonol ar draws pob gwefan a chofnodant bob cais am wybodaeth a gaiff ei brosesu gan weinydd y wefan. Bydd CBHC yn defnyddio ffeiliau cofnodi i gofnodi peth gwybodaeth sylfaenol am y gweithgarwch ar y wefan a byddwn yn ei dadansoddi i ddarparu ystadegau ychwanegol am y defnydd a wneir o'r wefan ac, mewn rhai achosion, i'n helpu i ddeall pa mor hawdd yw hi i'w defnyddio.

Deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd

O dan Gyfarwyddeb Preifatrwydd yr UE, dylai ymwelwyr â Coflein gael gwybod yn llawn am y cwcis a ddefnyddir gan y wefan a chael dewis peidio â’u defnyddio. Os na ddymunwch roi’ch cydsyniad, a chydnabod felly y gall elfennau o’n gwefan beidio â gweithredu’n unol â’u dyluniad, ewch i’r adran isod ynghylch Rheoli Cwcis i gael cymorth i newid gosodiadau’ch porwr, neu defnyddiwch y ddolen gyswllt yn y troedyn ar gyfer Tynnu Cydsyniad Cwcis Yn Ôl.

Beth yw Cwcis?

Ffeiliau testun bach yw cwcis a chânt eu llunio gan weinydd gwefan i’ch gyriant caled. Ni all ond y wefan a’i lluniodd yn wreiddiol eu darllen neu eu golygu, ac fel rheol cânt eu defnyddio i’ch adnabod chi fel yr un person ar draws pob cais a wnewch chi i weld tudalen ar y we.

Categorïau o Gwcis

I’ch helpu chi i ddeall y ffordd y defnyddiwn ni’n cwcis, yr ydym wedi mabwysiadu pedwar categori o gwci, sef y categorïau a grëwyd gan y Siambr Fasnach Ryngwladol (yr ICC). Dyma nhw:

Categori

Disgrifiad

Cwbl Angenrheidiol

Mae’r cwcis hyn yn hanfodol er mwyn i chi allu symud o amgylch y wefan a defnyddio’i nodweddion, megis mynd i fannau diogel ar y wefan. Heb y cwcis hyn, does dim modd darparu’r gwasanaethau yr ydych chi wedi gofyn amdanynt, fel basgedi siopa neu e-filiau.

Perfformiad

Mae’r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth am ffyrdd ymwelwyr o ddefnyddio gwefan, er enghraifft, pa dudalennau y bydd ymwelwyr yn ymweld â hwy amlaf, ac a ydynt yn cael neges gwall gan dudalennau’r wefan. Ni fydd y cwcis hyn yn casglu gwybodaeth sy’n fodd i adnabod ymwelydd. Caiff yr holl wybodaeth a gesglir gan y cwcis hyn ei hagregu gan dynnu enw pob unigolyn ohoni. Ni ddefnyddir mohoni ond i wella’r ffordd y mae gwefan yn gweithio.

Darparu Nodweddion

Mae’r cwcis hyn yn caniatáu i’r wefan gofio’r dewisiadau a wnaethoch (megis eich enw defnyddiwr, eich iaith neu’r rhanbarth yr ydych chi ynddo) a darparu nodweddion gwell a mwy personol. Er enghraifft, gall gwefan roi rhagolygon y tywydd lleol neu newyddion traffig lleol i chi drwy storio, mewn cwci, wybodaeth am y rhanbarth yr ydych chi ynddo ar hyn o bryd.

Gellir hefyd ddefnyddio’r cwcis hyn i gofio’r newidiadau yr ydych chi wedi’u gwneud i faint y testun, i’r ffontiau ac i’r rhannau eraill o’r wefan y gallwch chi eu haddasu. Gellir hefyd eu defnyddio i ddarparu gwasanaethau yr ydych chi wedi gofyn amdanynt, megis gwylio fideo neu roi sylw ar flog. Gellir tynnu enwau o’r wybodaeth y mae’r cwcis hyn yn ei chasglu ac ni allant ddilyn eich gweithgarwch pori ar wefannau eraill.

Targedu neu Hysbysebu

Defnyddir y cwcis hyn i gyflwyno hysbysebion sy’n fwy perthnasol i chi a’ch diddordebau. Fe’u defnyddir hefyd i gyfyngu ar nifer y troeon y gwelwch chi hysbyseb ac i helpu i fesur effeithiolrwydd yr ymgyrch hysbysebu. Fel rheol, cânt eu gosod gan rwydweithiau hysbysebu gyda chaniatâd gweithredydd y wefan. Byddant yn cofio’ch bod chi wedi ymweld â gwefan a chaiff y wybodaeth honno ei rhannu gyda sefydliadau eraill megis hysbysebwyr. Yn bur aml, caiff cwcis targedu neu gwcis hysbysebu eu cysylltu â gweithrediadau sydd gan y wefan ac sydd wedi’u darparu gan sefydliadau eraill.

Cwcis a luniwyd gan enwaulleoeddhanesyddol.cbhc.gov.uk

Mae’r cwcis hyn wedi’u llunio’n uniongyrchol gan enwaulleoeddhanesyddol.cbhc.gov.uk ac maent yn ofynnol er mwyn i’r wefan weithredu’n unol â’i dyluniad.

Enw’r Cwci

Diben y Cwci

Categori’r ICC

_ga, _ga <container id>

Defnyddir y cwcis hyn gan Google Analytics i helpu i goladu ystadegau i ddweud wrthym sut mae’n hymwelwyr yn defnyddio’n gwefan. Bydd ein staff yn defnyddio’r wybodaeth honno mewn adroddiadau agregedig i helpu i fesur y profiad a gaiff ein hymwelwyr, a sut y gallem ei wella.

Perfformiad

Cwci Sesiwn (Enw Ffeil Unigryw – enw ffeil alffaniwmerig 32-digid)

Defnyddir y cwci hwn i storio cyfeiriad at ddata sesiwn. Fe’i defnyddir yn gyffredin i storio sesiynau’r defnyddiwr. Caiff y cwci hwn ei ddileu wrth gau’r porwr.

Perfformiad

Cwcis a ddefnyddir gan system sylwadau Disqus

Mae system sylwadau Disqus sy’n rhan o enwaulleoeddhanesyddol.cbhc.gov.uk yn defnyddio cwcis ychwanegol ac yn caniatáu i bartneriaid osod cwcis er mwyn ei gwneud yn bosibl i ddefnyddwyr gymryd rhan mewn trafodaeth am y wybodaeth sydd ar gael. Mae rhagor o wybodaeth i’w chael yma:  https://help.disqus.com/en/articles/1717155-use-of-cookies, https://help.disqus.com/en/articles/1944034-cookies-and-data-recipients a https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy.

Enw’r Cwci

 Math o gwcis

Diben y Cwci

Categori’r ICC

__qca (Domain: .disqus.com)

 Cwcis allanol

Caiff y cwcis hyn eu defnyddio gan Quantcast i storio a thracio gwybodaeth am hyd a lled y gynulleidfa.   

Targedu neu Hysbysebu

mc (Domain: .quantserve.com)

 Cwcis allanol

Mae’n ymddangos bod y cwcis hyn yn ymwneud â hysbysebu a gallent dracio’r hyn y mae defnyddwyr yn ei wneud ar Disqus.

Targedu neu Hysbysebu

UID (Domain: .scorecardresearch.com)

 Dadansoddi

Caiff y cwcis hyn eu defnyddio i hysbysu Disqus am y defnydd a wneir o’i wasanaethau, ac yn benodol i dracio pryd y caiff data ei rannu drwy gyfrwng wijets.

Perfformiad

UIDR (Domain: .scorecardresearch.com)

 Dadansoddi

Caiff y cwcis hyn eu defnyddio i hysbysu Disqus am y defnydd a wneir o’i wasanaethau.

Perfformiad

disqus_unique (Domain: .disqus.com)

 Cwcis mewnol Disqus

Caiff y cwcis hyn eu defnyddio ar gyfer ystadegau mewnol, ar gyfer ymwelwyr dienw.

Perfformiad

testCookie (Domain: mediacdn.disqus.com)

 Cwcis mewnol Disqus

Caiff y cwcis hyn eu defnyddio i wirio a yw’r porwr yn derbyn cwcis trydydd parti.

Perfformiad

Rheoli Cwcis

Mae gwefan enwaulleoeddhanesyddol.cbhc.gov.uk wedi’i dylunio i ddefnyddio cwcis i wella’ch profiad o bori. Os byddai’n well gennych, gallwch chi newid gosodiadau’ch porwr i ddileu a/neu atal defnyddio cwcis, ond wedi hynny ni fydd rhannau o Coflein yn gweithio’n unol â’r bwriad ac fe all gwallau pori ddigwydd. Cewch wybod rhagor am hyn yn  rheoli cwcis.